Over het netwerk

Doelstellingen

Dit netwerk is een samenwerkingsverband van COPD gespecialiseerde fysiotherapeuten uit de eerste, tweede en derde lijn het werkgebied van het CWZ Nijmegen, het UMC Radboud, het Radboudumc Dekkerswald en omstreken. Het netwerk houdt zich zowel bezig met afstemming en optimalisatie van de fysiotherapeutische zorg voor COPD patiënten.  Alle netwerkleden zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en hebben geaccrediteerde bij- en nascholing gevolgd op het gebied van COPD. Zij komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelingen rondom COPD te bespreken. Daarnaast onderhouden zij goede contacten met de longartsen, huisartsen  en longverpleegkundigen.

Missie

Dit netwerk is een samenwerkingsverband van COPD gespecialiseerde  fysiotherapeuten in het werkgebied van het CWZ Nijmegen, het UMC Radboud, het RadboudUMC Dekkerswald en omstreken.

De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten waarbij landelijke richtlijnen en  evidence-based  handelen de leidraad vormen.

De kwaliteit binnen het netwerk wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan werkervaring, werkwijze/methodiek, samenwerking, praktijkvoering, scholing en verantwoording (vastleggen van resultaten) op het gebied van COPD.
Het professioneel statuut Fysiotherapie wordt als basis beschouwd.

De geleverde zorg maakt onderdeel uit van de totale COPD-zorgketen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de zorgverleners binnen deze keten. De patiënt met zijn gerichte hulpvraag staat daarbij centraal, waarbij de zorg in principe wordt geleverd in de eigen omgeving van de patiënt. Daarbij richten we ons op het verbeteren van de fysieke capaciteit, de fysieke activiteit en het behoud of vergroten van de maatschappelijke participatie.

Visie

Het COPD-netwerk wil het erkende netwerk zijn voor hoge kwalitatieve fysiotherapeutische zorg aan COPD-patiënten binnen het werkgebied van het CWZ Nijmegen, het UMC Radboud, het RadboudUMC Dekkerswald en omstreken.

De fysiotherapeutische zorg heeft hierbij een herkenbare positie binnen de COPD-zorgketen voor zowel verwijzers, patiënten als verzekeraars.

Het netwerk bereikt dit door continu te werken aan verbetering van onze zorgverlening op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en doelgerichtheid.
We maken daarbij gebruik van de nieuwste landelijke richtlijnen, ontwikkelingen en inzichten. Kwaliteit en uniformiteit in behandeling, verwijzing, rapportage en meetinstrumenten staan voorop. Het netwerk streeft er naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraars als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg van patiënten met COPD in de regio Nijmegen.

Eerstelijnszorg

Door voldoende spreiding van onze fysiotherapeuten binnen de regio Nijmegen, beschikken wij over eerstelijnszorg dichtbij de patiënt.

Algemene voorwaarden

Bent u als COPD gespecialiseerd fysiotherapeut werkzaam met COPD patiënten rondom Nijmegen dan kunt u zich aanmelden voor ons netwerk middels het digitale aanmeldformulier.

  • Onze netwerkleden staan in het Centraal Kwaliteits Register (CKR)
  • Het COPD kennisnetwerk lidmaatschap is persoonsgebonden
  • Netwerkleden werken volgens de richtlijn COPD van het KNGF
  • Netwerkleden voeren een transparante verslaglegging en registratie
  • Netwerkleden leveren een bijdrage aan het garanderen van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg door het volgen van scholing en het verder ontwikkelen van kennis.
  • Bij vertrek uit een praktijk geeft het netwerklid dit binnen 1 maand na de laatste werkdag door aan het bestuur?
  • Een praktijk waar een netwerklid vertrekt kan geregistreerd blijven als een collega van deze praktijk binnen 6 maanden een basisscholing gevolgd heeft. De praktijk dient dit binnen 1 maand na de laatste werkdag van het vertrekkende netwerklid te melden aan het bestuur?
  • De praktijk waar het geregistreerde netwerklid werkzaam is, is uitgerust met de benodigde trainingsapparatuur, minimaal dient aanwezig te zijn een pulseoxyemeter en voldoet aan de praktijkeisen gesteld door het KNGF.